Projekty w których uczestniczymy

„MŁODZI NADZIEJĄ KONOPISK”

znak_kapital_ludzki
Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoła podstawowa w Konopiskach".
Celem ogólnym jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom i uczennicom 1 etapu edukacyjnego poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz poprzez zakup pomocy dydaktycznych.
Zakres wsparcia w naszej szkole obejmuje:
1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (3 grupy po 5 osób),
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy po 4 osoby),
3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy (2 grupy po 5 osób),
4) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacjyne dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej (3 grupy po 5 osób),
5) Zajęcia z gimnastyk korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy (2 grupy po 5 osób),
6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
a) Zajęcia plastyczne (1 grupa – 15 osób),
b) Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (1 grupa – 10 osób),
c) Zajęcia z języka angielskiego (1 grupa – 10 osób)
Projekt będzie trwał przez cały rok szkolny. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu